Zakon o radu 1 travnja 2015

Pri uèenju odredbi Zakona o radu, poslodavac je du¾an osigurati estetske i zdrave uvjete rada, a sva jela i strojevi moraju biti u stanju potvrditi, odnosno CE oznaku sukladnosti.

Certifikacija ili ocjenjivanje sukladnosti artikala je mehanizam sustavnog ispitivanja razine u kojoj odreðeni proizvod ispunjava odreðene zahtjeve (to je i sigurnosni zahtjev. Certifikacija strojeva ima neke aspekte. Vjerojatno joj je da se postigne dizajner u vrijeme dizajna ili proizvoðaèa na razini implementacije. Potvrdu mo¾e izvr¹iti primatelj proizvoda ili osoba koja nije projektant, proizvoðaè ili primatelj proizvoda.Zakonski, certificiranje strojeva uvedeno je Direktivom 2006/42 / EC od 17. svibnja 2006. o strojevima. Pravni sustav u Poljskoj uveden je odlukom ministra gospodarstva od 21. listopada 2008. u stanje bitnih zahtjeva za strojevima (Journal of Laws No. 199, toèka 1228, koje je dobila u stanu 29. prosinca 2009. godine.Certifikacija stroja odnosi se na sam stroj, izmjenjivu opremu, sigurnosne komponente, pribor za podizanje, lance, u¾ad i pojaseve.Kriteriji za certificiranje strojeva za cijelu Europsku uniju su ukljuèeni u Dodatak br. Takoðer u informaciju 2006/42 / EC, pod naslovom: Osnovni zahtjevi povjerenja i zdravstvene prevencije u pogledu dizajna i izrade strojeva.Osim toga, ova direktiva uvodi podjelu strojeva na one posebno te¹ke i naknadne.Certifikacija organizacija i alata koji znaèe visoku razinu rizika u vezi s njihovim rukovanjem i zavr¹etkom u fazi projektiranja. Ostali alati i organizacije podlije¾u certifikaciji tijekom unutarnje kontrole proizvodnje.Ukratko, svako jelo i ustanova koje mogu predstavljati slobodnu prijetnju postojanju ili zdravlju ljudi i posjedovanju i okoli¹u podlije¾u certifikaciji, odnosno ocjeni sukladnosti.