Web poslu itelj freenas

Svaka tvrtka ¾eli dodatni stan za prikupljene podatke u ovom trenutku. Jedno od veæih rje¹enja ovog problema je kori¹tenje internetskog oblaka koji æe prikupljati podatke od dobro poznatih tvrtki na vanjskim poslu¾iteljima. Pogledajmo prednosti i nedostatke ovog rje¹enja.

Jedan od nedostataka je kontakt sa spremljenim podacima bez obzira na to koje raèunalo koristimo. To znaèi da jedna stvar koju ¾elite pogledati je web preglednik i login i lozinka za vlastiti raèun u oblaku. Postoji vrlo pristupaèan pristup, posebno za tvrtke koje imaju mnogo podru¾nica. To jamèi pouzdan i brz prijenos podataka izmeðu njih. Postoje i napredna rje¹enja gdje je za pristup oblaku potreban dodatni softver koji æe vam pomoæi da pregledate dokumente u njemu. Cloud erp je plan za tvrtke koje koriste takozvani oblak. Prirodno je koristiti, ¹to znaèi da æe ljudi bez specijalistièkog znanja moæi bez problema rje¹avati problem. Jo¹ jedan plus svojstva va¹eg oblaka su u¹tede na kupnji opreme i zapo¹ljavanju zaposlenika, ¹to je zahtijevalo upotrebu kamere i softvera. Posjedovanje druge opreme takoðer je bilo povezano s potrebom iznajmljivanja dodatnog prostora na kojem bi se dobivao, a to bi ukljuèivalo sve tro¹kove. Prve prednosti oblaka za imena su bez gre¹aka. Povjeravajuæi svoje podatke profesionalnoj tvrtki, zajamèeno je da èak i ako ste predmet hakerskog napada, nitko od njih neæe biti o¹teæen, a ako ih brzo izgubite, bit æe vraæeni. Jedna od znaèajki ovog pristupa je pru¾anje usluga poljskim podacima. Meðutim, moguæe je registrirati se u ugovoru tako da davatelj usluga ima najmanji moguæi pristup do njih. Moguæe je unajmiti oblak, nad kojim æemo imati va¾nu kontrolu. Uostalom, to je onda skupo rje¹enje koje nas potièe da zapo¹ljavamo dodatne struènjake, zbog èega ga danas iznimno koriste cijela poduzeæa.