Vodite brigu o redu na radnom mjestu

Zanimljiv utjecaj na stvaranje tvrtke je samo pola uspjeha. Drugi dio je po¹tivanje svih slu¾benih pitanja, odgovarajuæa segregacija, organiziranje dokumenata u uredu, tako da ih u svakom trenutku mo¾ete pronaæi, npr. U uspjehu PIP-a i novih du¾nosnika. Objekt koji olak¹ava upravljanje poslovanjem mo¾e se koristiti s integriranim raèunalnim programima. Posljednji koji prepoznaju mnoge kupce dio su Optima programa.

Zainteresirani mogu dobiti od optima dio demo programa i testirati ga u smislu funkcionalnosti, ocijeniti suèelje, itd. Program se takoðer mo¾e naruèiti na CD-u, ili kupiti online licencu. Demo verzija vidljiva je 60 dana. Program je namijenjen Windows okru¾enju (operacijski sustav Windows 7 (zajedno s opcijom Starter, Windows Vista Service Pack 2, Windows XP SP 3, Windows Server 2003 servisni paket 2, Windows Server 2008 servisni paket 2, Windows Server 2008 R2. Preporuèena minimalna razluèivost zaslona je 1024x768. Administrator sustava je du¾an instalirati program. Proces instalacije prethodi potvrdi jamstva, licence i vlasnièkih uvjeta. Instalacijski program zatim provjerava je li raèunalo toèno postavljeno za potrebe programa Comarch OPTIMA. Sljedeæi korak je odabir aktivnih modula. Korisnik bira module na koje je kupljena licenca fiksna. Izvuèeni elementi bit æe va¾ni za ulazak u ¾eljeznicu u programskim oblicima: Program / Utilities / Operators. Program Comarch OPTIMA usmjeren je na bazu podataka. U sluèaju da Korisnik veæ ima instaliran i jednostavan poslu¾itelj, on je u obliku za potrebe programa. Nakon izlaska iz zgrade nije potrebno ponovno pokrenuti raèunalo.