Uspostavljanje posla povlaei

Pretpostavimo da smo odluèili osnovati tvrtku koja nudi raèunovodstvene usluge za mu¹karce. O èemu bismo trebali znati? Prije svega, trebali bismo provjeriti koliko je puna konkurencija na posljednjem polju i nadamo se da æemo probiti. Naravno, to neæe biti toliko va¾no u sluèaju da sada imamo mre¾u kontakata i kupaca spremnih na suradnju s nama.

Stoga bi nova stvar trebala biti briga o sliènim prostorima, opremi i softveru. To je posebno va¾no jer æe raèunovodstveni program, ako je savr¹eno funkcionalan, dati nam brz i savr¹en posao. Ako se vratite u klub, trebate odabrati lokaciju iu sluèaju da se odluèite za najam, izraèunajte je li najamnina dovoljna. Mo¾emo koristiti rabljenu opremu na mre¾i, odnijeti je u leasing ili dogovoriti novu i staviti je u nastale tro¹kove. Isti softver, renta, raèuni. Drugo va¾no pitanje je zapo¹ljavanje profesionalnih struènjaka koje zapo¹ljavamo. Stoga bi trebale biti odrasle ¾ene, tako da ne moramo snositi tro¹kove vezane uz njihovu sadr¾ajnu pripremu za èitanje. Vrijedi staviti oglase na jednostavne portale s priznanjem i posvetiti malo vremena provjeri kandidate u ovom projektu. Osim ¹to vidimo njihovo znanje, upoznajuæi financijska oèekivanja, prije svega primjeæujemo ili su uloge koje æemo morati provesti nekoliko sati svaki dan. U sluèaju da se ne mo¾emo besplatno zaposliti, mo¾emo naruèiti profesionalnu tvrtku. Zatim æe izvr¹iti poèetni odabir, prema komentarima va¹ih prijatelja, a zatim poslati odreðeni broj ljudi koji zadovoljavaju va¹e zahtjeve. Uz u¾i izbor bit æe lak¹e odluèiti s kim æemo predlo¾iti suradnju. Obje moguænosti su izravne prednosti i mane, sve to ¾eli s na¹im preferencijama. Dodatna prednost zapo¹ljavanja struènjaka je njegovo poznavanje industrije, a èesto i posjedovanje klijenata. Ponekad se sve svodi na èinjenicu da tvrtke preferiraju da ih koristi velika osoba na koju se oslanjaju, a pri prijelazu na radno mjesto moraju uzeti u obzir promjenu davatelja usluga. Mislim da æe biti moguæe osvojiti takve klijente i osigurati bolju dobit za tr¾i¹te koje utjeèe na tvrtku. Pogotovo ¹to u uspjehu raèunovodstvenih tvrtki, suradnja obièno vodi veæ godinama. Zadovoljni klijenti radije ponovno pregovaraju o ugovoru nego da mijenjaju tvrtku za poslu¾ivanje.