Teorija knji evnog prevodenja povijest modernost

Ja sam prevoditelj, radim na mnogo razlièitih razina, prevodim simultano i imam knji¾evni prijevod. Najèe¹æe, meðutim, moja aktivnost je razumjeti tekst, norme ugovora o graðanskom pravu ili druge slu¾bene dokumente. Vi¹e volim knji¾evne prijevode jer mi dopu¹taju puno radosti.

Fokus i koncentracijaKad radim prijevod knji¾evnog teksta, poku¹avam ostati fokusiran. Iskljuèujem telefon, ne pregledavam web stranice - najva¾niji je tekst za mene. Ono ¹to je va¾no nije samo dobar prijevod, nego i posveæenost knji¾evnih vrijednosti. To je nemoguæ zadatak, ali daje puno zadovoljstva. Kad izra¾avam zahvalnost za prijevod knji¾evnog teksta, osjeæam veliko zadovoljstvo i radost gotovo jednako va¾no kao da sam autor ovog konteksta.Postoje samo takvi tekstovi koje ne u¾ivam u razumijevanju, unatoè èinjenici da su knji¾evni. Djeluje na dva naèina: prvo, mrzim prevoditi harlekine, jer mi je dosadno sa zapletom, a knji¾evna vrijednost takvog unosa praktièki nije. Drugo, mrzim populistièke i delikatne tekstove.

Rezervirajte u prostorijama

Naravno, unatoè mojim predrasudama, svaki prijevod teksta radim vrlo pa¾ljivo i ¾elim stalno vraæati pretpostavke izvornika. Ponekad je te¹ko, ali nikad ne odustajem i borim se unatrag. Dolazi do toga da moram staviti tekst na ladicu i vratiti se kasnije.U mojoj kuænoj funkciji, volim isto, da je mogu voditi dok sam kod kuæe. Svaki prijevod teksta mo¾e se obaviti na daljinu, a ova tehnika mi omoguæuje da napravim sve potrebne alate. Imam sve moguæe rjeènike, a internet æe mi omoguæiti da istra¾im mnogo informacija. Meðutim, dok radite postrojenje, treba se sjetiti samo-discipline, jer je funkcija u bloku lijen. Morate nametnuti neke stroge i poznate zadatke da djelujete kako treba. Prijevod svakog èlanka vrijedi i za sve koji bi trebali dati svoje mi¹ljenje kao da tek poèinjemo raditi.izvor: