Sigurne ploeice za igrali ta

Istrajnim ljubiteljima biciklizma ne smije se uskratiti u¾itak u vo¾nji bicikla, èak ni u sezoni oèekivane ki¹e. Obja¹njavaju da dobar ki¹obran za biciklizam ne èini nikakvu razliku izmeðu biciklizma po ki¹i, kao i od lijepog vremena. na ¹to treba obratiti pozornost prilikom kupnje. Kao ¹to znate, na¹i æe zahtjevi biti originalni za vrijeme izleta u jednostavnu ki¹icu i odlazak u okoli¹, gdje je vrijeme hirovita u prirodi.

Titan gel

Lagana ki¹na jakna - njezina krajnja znaèajka je ¹to nema ni¹ta, a kada je presavijena ima malo prostora. To je sjajan izlaz kada citiramo vo¾nju u neizvjesnom vremenu, a vjerojatno ne i trajni pljusak. Njezina prva bolest je nje¾na propusnost zraka, tj. Nakon dugog vremena velikog napora, va¹e æe se tijelo prekomjerno znojiti, a mi æemo se poèeti osjeæati u sauni.Tradicionalna ki¹na jakna - toplija je i veæa od prethodno opisane jakne za ki¹u, ali je oblikovana ne samo za bicikl, veæ i za ¹etnju. Najbolja jakna za ki¹u trebala bi se sjetiti uspravnog ovratnika, lagano ispru¾enog leða (da se na¹i bubrezi ne ohlade i najmanje jednog d¾epa za male predmete. ©tovi¹e, ova vrsta sportskih kabanica opremljena je membranom, tako da nas pokrivaè ne samo da ¹titi od ki¹e, veæ i ¹titi znoj, tako da nakon mnogo truda ne osjeæamo neugodan osjeæaj kuhanja.Hlaèe za ki¹u - izbor èeka u sadr¾aju pa kad s jaknama. Ili lagani, ali lagano prozraèni, ili malo deblji, ali iscrpljujuæi znoj. Najva¾nije je pitati da li se ki¹na vijeæa hlaèa mogu odjenuti i za èeste hlaèe, po moguænosti bez skidanja cipela (ponekad se dogodi da kad padnemo ki¹a nismo niti voljni niti da podignemo hlaèe.

Odijelo za ki¹no odijelo za biciklizam mo¾e biti sve na visokoj listi odjeæe. Dodatno rje¹enje je i posebna za¹tita od ki¹e za kacigu, cipele i rukavice. I hoæe li biti prihvaæeni, ovisi uglavnom o njihovim preferencijama i uvjetima u kojima æe se naæi.