Razlieito natjecanje

Pobaèaj je jo¹ uvijek nepopustljiv predmet tabua. Unatoè tomu, tu i tamo mediji dotièu ovu neugodnu temu, pokazujuæi problem sa èvrstim protivnikom pobaèaja ili upravo suprotno. Naravno, suzbijanje problema neæe pomoæi u rje¹avanju problema, ali ga neæe ponovno zasaditi s novog mjesta. Stoga je problem u tome ¹to nema sumnje. Prema zakonu, a prema èistim i vjerskim vrijednostima, pobaèaj ili prekid trudnoæe je nezakonit. To je, dakle, prekid neroðenog djeteta koje je veæ zapoèelo, ¹to je podlo¾no stalnoj i neotuðivoj za¹titi. Postoje, meðutim, zakonske iznimke koje dopu¹taju majci djeteta da prekine trudnoæu. Takvi sluèajevi predstavljaju prijetnju zdravlju ili ¾ivotu majke, ¾ivotu buduæeg djeteta i otkrivanju ozbiljnih, neizljeèivih nedostataka djeteta. Meðutim, postoje situacije kada se buduæa majka ne bi trebala sjeæati djeteta: sve je isto ili tako na inicijativu lo¹eg fizièkog stanja, ili neuobièajeno mlade dobi. U takvoj stvari, naravno - u oko poljskog i crkvenog brisanja, izbori su nemoguæi. Buduæa mama ostaje ili ilegalno prekinuta trudnoæa, uzrokuje pobaèaj ili raðanje djeteta, a zatim ih prosljeðuje na usvajanje.

Catch Me Patch MeCatch Me Patch Me - Učinkovito rješenje za mršavljenje u modernoj formuli zakrpe.

Naravno, neæemo biti ovdje ni iz perspektive, zabrane ili podr¾avanja pobaèaja, opravdavajuæi. Ne dr¾imo se i namjeravamo sakriti èinjenicu da se u primjerima trudnoæe ne bi dogodilo da nije bilo ¾enske nepa¾nje. Uostalom, vi niste biæa koja pu¹e. Uvijek postoje druge situacije u ¾ivotu, a ¾ene dodatno, njihovo rje¹enje za odreðene stvari je znatno individualno. A èak se i apstrahirao od bezbri¾nog tinejd¾era, èije je prvo iskustvo sa seksom zavr¹ilo u trudnoæi, ali to se sru¹ilo. Iz toga proizlazi da moæne ¾ene koje imaju posao koje ne mogu ne ¾ele pomiriti s poslom, imaju pravo na pobaèaj. Naravno, poljski zakon ih spreèava, pa moraju tra¾iti komentare u njemaèkim, slovaèkim i austrijskim bolnicama.

Nema sumnje da bi u nekim sluèajevima ne¾eljene trudnoæe sve moglo biti usmjereno na brzu izjavu "koju ste morali imati". I dok u uspjehu hira, pobaèaj zapravo treba zabraniti, upravo je u pravnom smislu poljska vlada trebala dopustiti ¾eni da prekine trudnoæu. Uvijek iz pro¹losti, naravno, èak i ako su zadovoljeni zakonski uvjeti, lijeènici odbijaju izvesti postupak, izla¾uæi ih dubokom riziku od gubitka hrane i zdravlja ne samo osobi veæ i buduæem djetetu. A sada¹njost je neprihvatljiva pojava.