Raeunalna ekonomija

Va¾na prednost Comarcha je znanje o te¹kom sektoru, kojeg klijenti biraju u situacijama integriranih IT sustava. Komar iz pojedinaènog poèetka utjeèe na davanje najprikladnijih oblika primjene i profesionalnih usluga, tako da se mogu pravilno koristiti u normalnom radu izvoðaèa. Ovdje su neke od industrija za koje je napravljen comarch softver.

bankarstvoComarchov vlastiti softver izraðen je za poslovanje s graðanstvom i za poslovanje s pravnim osobama, a korporativne banke mogu ga koristiti. Ponuðena rje¹enja mogu se ponuditi u start-up bankama, ali i drugim tvrtkama èiji je rad vezan uz financijsko tr¾i¹te. Sve karakterizira fleksibilnost, modernost i ¹to je najva¾nije - izvrsna znaèajka i bogata izvedba.

E-trgovinaTr¾i¹te e-trgovine rodi se vrlo brzo i iz godine u godinu mo¾emo vidjeti barem dvoznamenkasti porast. Prisutnost u arhitekturi danas je nu¾an èimbenik za poduzeæa koja se ¾ele razvijati. Premje¹tanje ili ¹irenje poslovanja na tr¾i¹te e-trgovine, premjestit æe va¹ posao na potpuno drugu velièinu i obaviti ¹irok spektar moguænosti, kako u pogledu kupnje novih potro¹aèa, tako i kod jaèanja postojeæih kontakata s izvoðaèima.

logistikaU sferi logistike va¾an uvjet za funkcioniranje poduzeæa je sposobnost upravljanja odnosom. Uèinkovitijim protokom ogla¹avanja i poslovnih procesa moguæe je koristiti suvremene informacijske tehnologije. Najèe¹æe tehnologije u podruèju logistièkih informacija koje nudi Comarch su: elektronièki prijenos dokumenata, upravljanje dokumentima, planiranje isporuke i izvoðenje analiza i izvje¹æa.

Proizvodna tvrtkaGlavna podruèja koja podr¾avaju raèunalni sustavi u proizvodnim poduzeæima, bez obzira na potonje, bilo da se radi o diskretnom, individualnom ili procesnom radu ili serijskom radu, samo na skladi¹tu ili na temelju narud¾be, su proizvodni i logistièki procesi.