Psihoterapija alosti

U ovom èlanku poku¹at æemo odgovoriti na pitanje: ¹to znaèi psihoterapija?

Svakako svatko od nas zna da je psihoterapija postupak lijeèenja èija je du¾nost pomoæi u psihièkoj ili tjelesnoj patnji. Psihoterapija je jo¹ uvijek slo¾en proces, èije je piæe predodreðeno da napravi promjenu u naèinu na koji pacijent misli, a pona¹anje koje je potrebno za pacijenta jo¹ uvijek postoji. Psiholog ima dovoljno znanja koje æe mu omoguæiti da uoèi problem s kojim se suoèava pacijent, a takoðer æe, nakon razumijevanja pacijenta, moæi koristiti pravu metodu lijeèenja.

Psihoterapija je dug i naporan proces. Da bi se pacijent mogao nositi sa svojim problemom, on ne treba samo sebe vidjeti realistièno, nego takoðer mora registrirati svoje slabosti, ljutnju, strahove i odbojnost prema strancima. Psihoterapija, dakle, nije samo razgovor s terapeutom koji patlja pacijenta na leðima i ka¾e da æe cijela biti u planu. Psihoterapija je veliki odnos u kojem psihoterapeut bolje razumije svoje probleme i izvore svoje patnje.

Èesto èujemo od pojedinaca da psihoterapija u njima izaziva strah. Takav tijek istra¾ivanja provodi se u èinjenici da zaposlenici i danas malo razmi¹ljaju o psihoterapiji. I odavde se zna da ako ne¹to ne znamo, to je ne¹to poput straha koji nas zanima.

Koliko je psihoterapija? U psihoterapiji ne postoje strogo nametnute procedure koje odreðuju koliko bi psihoterapija trebala biti. Svaki pacijent koji komunicira s lijeènikom je drugaèiji problem, a ono ¹to je ukljuèeno u to zahtijeva individualni pristup. Èak je i psihoterapeut na prvom sastanku vrlo te¹ko odrediti koliko tretmana mo¾e potrajati, ali se mo¾e pribli¾iti brojem problema s kojima pacijent izvje¹æuje psihoterapeuta.I sigurno se mo¾e reæi da psihoterapija raèuna na promjenu naèina razmi¹ljanja osobe koja pohaða terapiju, kao i na davanje djeteta u njegovom mentalnom izgledu.