Prah talka

Proizvodne tehnolo¹ke procese prati emisija oneèi¹æenja pra¹inom, osobito tijekom vaðenja sirovina, drobljenja, mljevenja, mije¹anja i probira. Osim buke, industrijska pra¹ina predstavlja najveæi rizik za zdravlje ljudi koji djeluju na takvom mjestu.

Zbog naglaska na fazi zdravlja, pra¹ina se dijeli na:- iritantna pra¹ina,- otrovna pra¹ina,- alergena pra¹ina,- kancerogene pra¹ine,- vlaknasta pra¹ina.Va¾na aktivnost u dru¹tvu koja emitira oneèi¹æenje pra¹inom je aktivna prevencija kori¹tenjem vlastite i kolektivne za¹tite od pra¹ine.Individualna za¹tita ukljuèuje:- respirator za jednokratnu upotrebu,- polumaske s izmjenjivim filtrima i apsorberima,- maske s izmjenjivim filterima i apsorberima,- kacige i za¹titne nape.Kolektivna za¹tita od pra¹ine ukljuèuje: sustave za prozraèivanje i ventilaciju, sustave za ekstrakciju pra¹ine, samostojeæe puhalice i ventilatore.Ureðaje za skupljanje pra¹ine dijelimo na: stare i mokre kolektore pra¹ine.Uobièajeno kori¹teni kolektori pra¹ine su: komore za talo¾enje, sakupljaèi pra¹ine s klasom filtriranja, cikloni i multicikloni, elektrostatièki talo¾nici, mokri sakupljaèi pra¹ine.Komore za talo¾enje su jedan od najpopularnijih kolektora pra¹ine s malim tro¹kovima ugradnje. Bolest ovog pristupa je slaba uèinkovitost uklanjanja pra¹ine, zbog èega se èesto koriste u integraciji s vlastitim pra¹inama. Filterski kolektori karakterizirani su znaèajnim stupnjem uèinkovitosti. Uzeti u keramièkom i metalur¹kom sektoru, oni su jedan od najljep¹ih metoda uklanjanja pra¹ine. Mokri sakupljaèi pra¹ine koriste vodu na mjestu neutralizacije nastale pra¹ine. Nuspojava je otpadna voda nastala djelovanjem prijenosa kontaminanata na tekuæinu. Za potencijalno eksplozivna podruèja potrebna su posebna, druga rje¹enja, za koja moraju biti ATEX certificirani.Izbor ureðaja za uklanjanje pra¹ine povezan je s industrijom i od odreðene opasnosti.