Povijest blagajne

Blagajna ne iznenaðuje kao elektronièki ureðaj èiji je predmet registracija prometa i iznos poreza koji se plaæa iz maloprodaje. Praæenje prihoda putem blagajne (fiskalne u odnosu na standard su poduzetnici koji prodaju robu / usluge za rad fizièkih osoba koje ne posluju. Meðutim, postoji katalog izuzeæa od kori¹tenja blagajne.

To se prvenstveno odnosi na porezne obveznike èiji povrat na prodaju (u sudu na fizièku glavu nije prelazio iznos od dvadeset tisuæa zlota u prethodnoj poreznoj godini. Na posljetku, ipak, potrebno je biti svjestan èinjenice da su u tijeku odreðene aktivnosti, koje bi se, meðutim, trebalo evidentirati na fiskalnom iznosu, bez navoðenja iznosa prometa. To se prije svega odnosi na isporuku tekuæeg plina, dijelova motora, dijelova prikolica / poluprikolica, radio / televizijske opreme, usluga prijevoza putnika, prijevoza putnika i njihove prtljage, poreznog savjetovanja, pravnih usluga i raznih vrsta robe.Prije nego ¹to kupite blagajnu, morate se pobrinuti da posao koji prikazujete zahtijeva upotrebu blagajne. Mi ne zahtijevamo da bude u obliku kada prodajemo artikle ili jo¹ uvijek pru¾amo usluge tvrtkama ili organizacijama, dru¹tvenim i lokalnim upravnim tijelima.Fiskalna blagajna kraków je takoðer prodajno mjesto kada se takoðer servisiraju fiskalni ureðaji. U sluèaju bilo kakvih nedoumica, kvalificirano osoblje æe savjetovati i objasniti propise koji se odnose na obveznu blagajnu.

Va¾no je napomenuti da, primjerice, radionice za popravak automobila ne moraju biti opremljene registarskim blagajnama u obliku kada te¾inu koju im nude u automobilu. Za¹to? Zbog potonje, da u situaciji u pitanju oni pru¾aju samo uslugu, a ne prodaju robu. Ako, meðutim, poka¾emo da trebamo kupiti blagajnu, to je te¾ak izbor jer na tr¾i¹tu postoji mnogo modela. Prilikom kupnje potrebno je obratiti pa¾nju na to ima li proizvoðaè ureðaja odluku ministra financija, koja smatra da model blagajne zadovoljava tehnièke uvjete i prava, ¹to je obvezno za dobitak s pomagalima za kupnju blagajne.Ako smo kupili fiskalnu blagajnu, moramo se istovremeno pobrinuti za njezinu fiskalizaciju. U roku od 7 dana od trenutka obavljanja navedene aktivnosti, takoðer moramo primijeniti njezin zahtjev u financijskom uredu na zdravom tisku. Treba imati na umu da nepravilno snimanje mo¾e rezultirati gubitkom od olak¹anja, gubitkom od 30% ulaznog poreza na kupovinu u kombinaciji s prodajom zabilje¾enom na blagajni - do trenutka registracije, kazneno-fiskalnih sankcija.Pomoæu pomagala mo¾ete kupiti blagajnu. To je 90% neto cijene (bez PDV-a, ne vi¹e od 700 PLN za svu gotovinu prijavljenu na poèetku registracije. PDV koji se obraèunava iz posljednje fakture mo¾e se odbiti.