Oprema za restoran kielce

ATEX direktiva, koja se takoðer naziva i Direktiva o novom polo¾aju, dokument je èiji je glavni cilj pribli¾iti zakonske odredbe dr¾ava èlanica Europske unije u podruèju za¹titnih sustava i ureðaja koji se uzimaju u podruèjima ugro¾enim eksplozijom metana ili ugljene pra¹ine.

Ova direktiva prvenstveno definira osnovne sigurnosne zahtjeve, ¹iroku paletu proizvoda i, nadalje, naèine dokazivanja suradnje s va¾eæim sigurnosnim zahtjevima.Kljuèno pitanje u Direktivi imaju europski standardi koji detaljno opisuju tehnièke naèine dokazivanja usklaðenosti sa sigurnosnim zahtjevima. Zajedno s pravilom, ako je èlanak izabran s osnovom, njegov pristanak se pretpostavlja s odreðenim sigurnosnim zahtjevima.Uobièajeni atex zahtjevi za opremu i za¹titne sustave uvedene u potencijalno eksplozivna podruèja mogu se naæi u Dodatku II Direktive. Govor je o opæim zahtjevima, odabiru materijala, razmi¹ljanju i konstrukciji, potencijalnim izvorima paljenja, prijetnjama od vanjskih djelovanja, zahtjevima za sigurnosnim ureðajima i integraciji zahtjeva koji osiguravaju sigurnost sustava.Sukladno preporukama, proizvoðaè mora spomenuti kako bi se sprijeèilo stvaranje eksplozivne atmosfere posudama i za¹titnim mjerama, kako bi se sprijeèilo paljenje eksplozivne atmosfere, sprijeèilo ili ogranièilo eksploziju.Posuðe i za¹titni sustavi trebaju ¾ivjeti ispravno dizajnirani kako bi se sprijeèila moguænost eksplozije. Oni bi trebali biti osmi¹ljeni uz poznavanje tehnièkog znanja. Strana i dijelovi takoðer moraju biti stabilni iu skladu s uputama proizvoðaèa.Sva oprema, obrambeni sustav i ureðaji trebaju imati CE oznaku.Materijali koji se koriste za mre¾u ureðaja ili za¹titnih sustava ne mogu biti zapaljivi. Ne smije biti nikakvih reakcija izmeðu njih i atmosfere koje bi mogle uzrokovati potencijalnu eksploziju.Posude i za¹titne mjere ne smiju uzrokovati o¹teæenja ili nove ozljede. Oni moraju osigurati da njihovi proizvodi ne stvaraju previsoku temperaturu i zraèenje. Oni ne mogu stvoriti opasnost od struje ili ne mogu uzrokovati opasne situacije.