Odgovornosti prodavatelja nakon promjena u pravu potro aea praktieni savjeti

Odnos izmeðu njih je kompromisna igra koja razmjenjuje oba dijela. Stoga treba razgovarati sa samim sobom kako ne bismo pobjegli u vi¹ednevnu ti¹inu, koja ne daje ni¹ta dobro za sudjelovanje, pa èak i izaziva meðusobne sumnje. Problem je problem, a time i na¹ svakodnevni ¾ivot. Mije¹amo èak i za male stvari, a vi morate ne¹to poduzeti. Terapija za parove je uèinkovit naèin da se utvrdi uzrok uzbuðenja u vezi.Na svakom sastanku s terapeutom prikazane su situacije iz vlastite biografije, koje izazivaju lo¹e uspomene, ¾aljenje prema partneru, ljutnju, razoèaranje. Detaljna analiza emocija i uzajamnog pona¹anja partnera pomoæi æe im u razumijevanju uzroka njihovih reakcija, ¹to uvijek dovodi do emocionalnog odvajanja dviju osoba.

Upadati u klub s drugom osobom, moramo to uzeti i stvoriti poznate naèine i pona¹anja. Ponekad se dogodi da zajednièki ¾ivot vidimo sudar dvaju fundamentalno razlièitih svjetova, gdje smo, buduæi da smo bili obrazovani, a ono ¹to smo podigli iz zgrade u zemlju, ne odgovara drugoj polovici. Stoga je preporuèljivo odrediti kako razmi¹ljamo o zajednièkom ¾ivotu, ukljuèujuæi podjelu odgovornosti. Mnogo je i svjedoèi o onome ¹to nismo u stanju prihvatiti unatoè iskrenim namjerama. Terapeuti æe nam èesto reæi da kori¹tenje takvih rijeèi u redovitim razgovorima nije potrebno.

Reèenice koje stvaraju partnera koji vrijeða njegovu obitelj, usporedbe i determinacije koje ga negativno vrednuju, a ne njegovo kori¹tenje. Ljubav ne ide iz dana u dan, ali mi èesto ne shvaæamo da je problem samo i samo u pogre¹noj komunikaciji, koja je u trenutku ili ne zauzima ni¹ta. Odnos mo¾e biti te¾ak posao osobito kada jedan od partnera ne vidi problem da je organizacija uzrok frustracije i neuspjeha u susretu s voljenom osobom. Zajednièka terapija je privlaèna ideja ako planirate dati sebi priliku za sljedeæi procvat ljubavi.