Liberec globalizacija

Uèenje stranih jezika je iznos u sada¹njem svijetu. Danas ne samo engleski, veæ i drugi jezici su potrebni ako tra¾imo posao. Zapravo je te¹ko pronaæi zanimanje u kojem jezik nije naveden. To je posljedica otvorenosti Europe i svijeta. Globalizacija je slobodna sumnja.

EcoSlim EcoSlim Izraziti put za tanak lik

Omoguæuje brz protok podataka izmeðu ljudi smje¹tenih nekoliko tisuæa kilometara odvojeno, a takoðer pru¾a priliku za pronala¾enje prakse u moæi soba u svijetu. Meðutim, on se predstavlja da jo¹ uvijek ima prednosti. Na kraju globalizacije, èak i bez odlaska iz na¹e zemlje, prisiljeni smo steæi odreðene vje¹tine koje nam prije nekoliko godina ne bi bile potrebne. Na primjer, danas, kada hotelski menad¾eri tra¾e osoblje, gotovo uvijek zahtijevaju uèenje engleskog jezika. To bi za neke ljude bilo ¹okantno, jer je za izvr¹avanje svakodnevnih zadataka, kao ¹to je èi¹æenje, èesto potrebna sposobnost govora na stranom jeziku. Hoteli, osobito u velikim gradovima, posjeæuju mnogi stranci, a usluga, bez obzira na to ¹to radi, ¾eli biti u komunikaciji s njima. Znaèi da su drugi jezici u velikoj mjeri u upotrebi, ali neki ljudi povr¹no oblikuju svoj kraj. Mnogi mogu komunicirati na stranom jeziku, ali ne znaju toèno. Stoga, ako smo neki specijalizirani tekst koji bismo ¾eljeli prevesti, nala¾enje ove osobe nipo¹to nije tako jednostavno. Kada je rijeè o, primjerice, pravnom prijevodu, morate znati mnoge specijalizirane izraze koji zvuèe èudno èak i mnogim prevoditeljima. To ne bi trebalo biti iznenaðujuæe, jer vjerojatno veæina pravnih struènjaka ili pravnih struènjaka zvuèi zagonetno za veæinu Poljaka, èak i na njihovom jeziku. Ne mo¾e se oèekivati da æe razumjeti svoje kolege u njemaèkom ili engleskom stilu. Ciljano obrazovanje je po¾eljno posljednje.