Kulturna sigurnost europske unije

Trenutno, postoje i europski, kada i poljski zakonski propisi u podruèju za¹tite zaposlenika u prostorijama u kojima postoji opasnost od eksplozije. Isti od ovih europskih dokumenata je i Informacija 99/92 / EC od 16. prosinca 1999. o minimalnim zahtjevima koji na kraju pobolj¹anja razine povjerenja i vrijednosti zdravlja radnika mogu biti izlo¾eni riziku od eksplozivne atmosfere.

Ovaj dokument postavlja zahtjeve za svakog poslodavca. Prvo, on ¾eli da poslodavac jamèi sigurnost svojih zaposlenika dok obavlja normalnu knjigu na mjestu. Osim toga, cilj je sprijeèiti eksplozivne koncentracije u radnoj sobi. U isto vrijeme, sprjeèava izvore paljenja koji mogu zapoèeti eksploziju na spor naèin. Osim toga, ove informacije ¾ele smanjiti vrlo ozbiljne posljedice eksplozije. Takoðer u Republici Poljskoj postoje normativni akti koji definiraju odredbe u gore navedenom podruèju. To se prije svega odnosi na zakon od 29. svibnja 2003. o minimalnim zahtjevima za povjerenje i higijenu zaposlenika na radnim mjestima na kojima se mo¾e dogoditi eksplozivna atmosfera (Journal of Laws No. 1007 iz 2003, stavka 1004 i zakon od 8. srpnja 2010. u pogledu minimalnih zahtjeva u pogledu zdravlja i sigurnosti na radu, u kombinaciji s lakoæom pojavljivanja u smislu eksplozivne atmosfere (Journal of Laws of 2010, br. 138, toèka 931, koja je uvedena u gore navedenu direktivu.Sigurnost od eksplozije je za¹tita od eksplozije koja na mjestu pru¾anja pomoæi nosi ne samo dom i izvore, nego i za¹titu zaposlenika. Stoga je posebno va¾no za poslodavce da odrede potencijalno eksplozivne zone. Osim toga, ¾elite provjeriti veæ postoje li protueksplozijski sustavi koji igraju iznimno va¾nu osobu na razini sigurnosti od eksplozije. Istodobno treba izraditi materijale kao ¹to su procjena rizika od eksplozije i dokument o za¹titi od eksplozije. Pisanje ovih materijala potjeèe od propisa ministra unutarnjih poslova i slu¾bi od 7. lipnja 2010. godine (Zbornik zakona br. 109, toèka 719, na temelju va¾eæih zakonskih odredbi i tehnièke dokumentacije i propisa Uredbe ministra gospodarstva od 8. srpnja 2010. (Zbornik zakona od 2010., br. 138, toèka 931.