Kolektora pra ine tableta

Teleskopski dispenzer je ureðaj èija primarna naredba je prije svega prikupljanje pra¹ine iz ureðaja za pra¾njenje i svake vrste spremnika. Pored toga, namjenske raspr¹ivaèe namijenjene su tako da vrlo dobro zacrtaju predmetne elemente, kako tijekom rada, tako i pri stajanju. Zbog èvrstog brtvljenja spreèava dekompresiju ureðaja. Treba imati na umu da temperatura pra¹ine ne ¾ivi vi¹e od 200 stupnjeva Celzijusa. Osim toga, ne mo¾e biti govor o agresivnosti pra¹ine.

Ovi ureðaji su izraðeni od tijela, lopatica, rotor i motoreducer. Tijelo je fiksno, ali u njemu se rotor koji rotira. Rotor ima ¹est do osam no¾a. Ramena se takoðer mogu izraðivati od èelika, ali njihova izrada mo¾e biti prekrivena gumenim jastuèiæima. Rotor se smatra u kuæi¹tima le¾aja. Le¾ajevi su odmaknuti od tijela tako da ih neæe prihvatiti. Motor s reduktorom je prièvr¹æen na tijelo. Pokreæe rotor rotirajuæeg ulagaèa. Oba ulaza, kao i izlaz raspolo¾enog ureðaja, zavr¹avaju s prirubnicom ili kvadratnim, ili sve.Imajuæi smisla dobiti mobilni raspr¹ivaè, vrijedi obratiti pa¾nju na sadr¾aj, vrstu pra¹ine, radnu temperaturu dispenzera i radnu okolinu. Prije kupnje najbolje je konzultirati va¹eg pravog savjetnika.Ciljani raspr¹ivaèi su vrlo jednostavni za upotrebu, a njihov sadr¾aj nije pretjeran. Njihova je glavna svrha prvenstveno doziranje sitnozrnatih i rastresitih materijala. Ovdje govorim o takvim proizvodima kao ¹to su ¾itarice, mlijeko u prahu, zaèini, pimenta, paprika, ¹eæer, kazein, sol, pra¹ine za filtriranje.Kori¹tenje staniènih raspr¹ivaèa je puno veliko. Koristi se u snazi industrijskih grana iu bilo kojoj fazi proizvodnje, na podruèju linije pakiranja proizvoda, u vaganju i doziranju i pneumatskom transportu.Ciljani raspr¹ivaèi se mogu hraniti i kao tzv. Sluzi èiji je zadatak odrezati radnu sferu razlièitih tlakova. Treba takoðer reæi da tijekom higijene mulja ispunjava izuzetno va¾nu ulogu ureðaja namijenjenog doziranju doze reagensa koji se koristi za higijenizaciju mulja.Ciljani raspr¹ivaèi moraju udovoljavati svim strogo propisanim higijenskim standardima i sigurnosnim standardima propisanim zakonom.