Knjiga mentalnih poremeaeaja

Mentalni poremeæaj mo¾e utjecati na ¾ene svih dobi. Lijeènici su alarmantni da ga ima gotovo 20 posto djece ¹kolske dobi. Kako otkriti mo¾e li se va¹e dijete nositi s mentalnim poremeæajima?

Prije svega morate znati da se svaki poremeæaj u dojenèadi mo¾e pojaviti u dalekoj dobi. Neki se èe¹æe javljaju u ranom djetinjstvu, druga je karakteristièna za pred¹kolsku dob, dok se sasvim razlièiti poremeæaji javljaju samo u stanju ¹kole. Razvojne abnormalnosti su vrlo dinamiène, a njihovi se simptomi s godinama mijenjaju.

Anksiozni poremeæaji su vrlo neugodni i upoznati su u tri sfere. Najva¾niji meðu njima je sektor subjektivnih iskustava koji pokreæe ono ¹to dijete pada u neposredni um. Druga skupina je somatska sfera koja se koristi za ono ¹to dijete ima u jednostavnom tijelu. Razlièite vrste bolova (npr. Trbuh ili osoba, èak i povraæanje i nesvjestica smatraju se somatskim simptomima. Dijete se takoðer mo¾e nerado hraniti i utopiti noæu. Posljednja sfera odnosi se na djetetovo pona¹anje i ujedinjuje se s te¹kim pona¹anjem. Dijete se mo¾e upoznati s na¹im vr¹njacima i braniti se vi¹e povuèeno.

Kada trebate otiæi kod psihijatra s va¹im djetetom? Razlog za borbu specijalista je svako pona¹anje djeteta koje se izdvaja od baze. Na¹ mladi psihijatar u Krakowu u¾iva u djeci, za koju je odgovorna promjena u lijeèenju bolesti. Zahvaljujuæi iskustvu u ulozi s djecom i velikoj kolièini empatije, posjetiti na¹eg lijeènika neæe biti stresno za va¹e dijete. Zahvaljujuæi primjeni najsuvremenijih oblika u stvaranju s djecom, na¹ mladi psihijatar ne samo da æe dijagnosticirati problem, veæ æe se i potruditi da ga rije¹i, dajuæi zadovoljstvo djetetu od djetinjstva.