Karakteristike i primjena gradevinskih materijala

Inovativna industrija koristi desetke tisuæa zapaljivih i eksplozivnih tvari. Parametri plinova i tekuæina u snazi èinjenica su savr¹eno razumljivi i dokumentirani. Stoga je identifikacija prijetnji koje proizlaze iz njihove prisutnosti u radnom procesu prilièno dobra. Situacija postaje mnogo te¾a u sluèaju premje¹tanja, skladi¹tenja ili prerade rasutih materijala. U mnogim sluèajevima, naizgled bezopasne tvari kao ¹to su bra¹no, drvo, ¹eæer, kakao, aluminij ili dokumentarni film u ulozi pra¹ine opasne su eksplozivne prijetnje.

Industrijske instalacije centralnog usisavanja koriste se za tretiranje nasutog praha s parketa, glatkih povr¹ina i konstrukcije opreme i dvorana. Isto vrijedi i za plan da se èisti u pozadini rada, a isto tako i za¹tita radnih ljudi i ustanova i pribora od destruktivnog utjecaja pra¹ine, ukljuèujuæi i rizik od sekundarnih eksplozija. Svaka tvrtka koja proizvodi industrijska postrojenja mora instalirati u skladu s primjenjivim standardima uvedenim u direktivu na postrojenju.

Va¾an zadatak koji je centralno usisavanje:- za¹tita zdravlja i ¾ivota ljudi koji djeluju na mjestu od ¹tetnog djelovanja pra¹ine.- za¹tita organizacija i pribora od neuspjeha u kori¹tenju pra¹ine,- za¹tita izgradnje ¾ena koje provode aktivnosti protiv uèinaka nekontrolirane erupcije peludi.

Opasnost od eksplozijeU sluèaju da u procesu usisavanja sudjeluju zapaljive ili eksplozivne tvari, plinovi, pra¹ine, tekuæe pare ili hibridne smjese, postoji velika opasnost od nekontrolirane eksplozije. Ovaj postupak vjerojatno æe uzrokovati uni¹tavanje jedinice za pra¹inu i cijele jedinice. Prema statistikama, jedinice za filtriranje i cikloni se svrstavaju u skupinu ureðaja s visokim rizikom od eksplozije.

Sredi¹nje usisavanje i eksplozivna sigurnostKao ¹to je gore navedeno, piæe iz skupih znaèenja centralne vakuumske instalacije je smanjiti rizik od sekundarne eksplozije uklanjanjem tzv. zaostala pra¹ina. Rje¹enje s jedne strane poveæava eksplozivnu i po¾arnu sigurnost jedinice, nova smanjuje tro¹kove povezane s usklaðivanjem procesne instalacije sa zahtjevima ATEX direktive. Jedina stvar koju treba napomenuti je da u sluèaju zapaljive i eksplozivne pra¹ine, instalacija sredi¹njeg usisavanja mora biti u skladu sa strogim zahtjevima ATEX direktive.