Informacijski sustav putnieke agencije

Program comarch altum je ERP (enterprise resource planning softver. Podr¾ava ¾elju za resursima poduzeæa. Zahvaljujuæi tome, to je dodatno uèinkovito kori¹tenje resursa tvrtke. Na tr¾i¹tu su dostupne razlièite verzije IT sustava:- modularni od bilo kojeg programa koji suraðuju- integrirana ili jedna aplikacija s bazom podataka

Najpopularniji moduli su u sljedeæim poslovnim podruèjima:- upravljanje skladi¹tem- upravljanje osnovnim sredstvima- praæenje stanja trenutnih isporuka- planiranje prodaje i proizvodnje- upravljanje odnosima s mu¹karcima- raèunovodstvo i financije- upravljanje ljudskim resursimaPlatforma Comarch ERP Altum namijenjena je poduzeæima koja zahtijevaju individualno ukljuèivanje u upravljanje. Ovaj rezultat je idealan za izradu vanjskih tvrtki. Ostali sektori u kojima aplikacija pronalazi svoju upotrebu su prodajne mre¾e ili organizacije koje upravljaju mnogim novim entitetima. Platforma nudi mnoge jezike i postoji u svima prilagoðenima specifiènostima tretmana tvrtki na mnogim meðunarodnim tr¾i¹tima. Va¾na znaèajka Comarch Altum softvera je moguænost automatiziranja te¹kih i stalnih dnevnih zadataka. Drugi naèin je ureðaj za rad neovisnih odluka na platformi za analizu trenutnih izvje¹æa. Program dobro funkcionira kako u uredima njihovog oblika kada je i mnogo slo¾enih - raspr¹enih. Znaèajka preporuke je moguænost pokretanja vi¹e robnih marki unutar jednog sustava, pojednostavljenje i pojednostavljenje upravljanja. Multi-poduzeæe se temelji na hijerarhijskoj strukturi, gdje je jedno poduzeæe glavno i ima druge subjekte pod njim. Glavno poduzeæe je neogranièen pristup svim drugim tvrtkama. Iz sada¹njeg opsega moguæe je èuvati i provoditi meðusobnu interakciju. Baza je stvorena za inozemna tr¾i¹ta. Koristi se u regijama kao ¹to su Francuska, Njemaèka i Danska. Program se nadzire lokalnim upravnim i zakonskim propisima. Uvjeravam da je to dobra integracija i provedba u drugoj zemlji. Primjer stranih tvrtki koje su implementirale plan su Auchan, Chretien i Brodr Jorgensen. Demo program comarch altum mo¾e se besplatno preuzeti i testirati na zidu proizvoðaèa.