Industrijski strojevi za proizvodnju leda

©iroka i mala industrija treba èitati strojeve. Strojevi mogu postojati novi, ali moraju koristiti dobro zajednièko. Oni moraju koristiti dokument i biti odobreni od strane Ureda tehnièke inspekcije za proizvodnju. Ove dvije ¾elje su apsolutno potrebne.©to uèiniti ako se nije pojavila potvrda stroja kao ¹to smo je kupili, npr. Zbog starosti stroja (nastale u godinama kada nije bilo takvih zahtjeva, ili nam dobavljaè nije dao dobar certifikat?

Ako nemamo certifikat, mo¾emo uzeti stroj. U tom smislu morate pronaæi tvrtku koja ima ovla¹tenje za izdavanje certifikata. Certifikaciji stroja prethodi odgovorna analiza dijagrama koje imamo. Radi se o elektriènim, konstrukcijskim, pneumatskim i hidrauliènim kljuèevima koje treba uzeti s pripadajuæom dokumentacijom. Ako nemamo takvu dokumentaciju, bilo bi zaposliti certificiranu tvrtku koja æe ponovno osmisliti sheme (samo jedan, oporavak sustava bit æe skupo, pa ako ikad kupimo stroj bez sheme, razmislite o tome. Nakon analize dokumentacije, ako nema prepreka, provodi se certifikacija.Certifikacija strojeva prvi je pokret na udaljenosti do sto posto sigurnog stroja. Nakon certifikacije, predla¾e da pozove Ured za tehnièku inspekciju na inspekciju. Ako Ured za tehnièku inspekciju to dopusti, onda mo¾emo dopustiti zaposlenicima da rade na stroju. Meðutim, ¾elimo jamèiti da je poljska organizacija tako sigurna, predla¾em da se izvr¹i revizija minimalnih ili osnovnih zahtjeva.Certifikacija strojeva i revizije osnovnih zahtjeva i revizija bitnih zahtjeva su stoga djelokrug aktivnosti istog naziva. Tijekom revizije malih zahtjeva ili bitnih zahtjeva, zavr¹ava se sliènim kontrolama kao i pri certifikaciji. Zatra¾eni su svi dijagrami i dokumentacija proizvoðaèa te su zatra¾ena uputstva za radno mjesto i sigurnosna rje¹enja. Mnoge tvrtke tretiraju takav pristup da ako vide dobre nedostatke ili nedostatke u nama, sami æe predlo¾iti izmjene i dopune, okonèati pobolj¹anje zdravlja i sigurnosti.