Hrvatska hrana

Bez sumnje, neza¹tiæena hrana u neizbje¾nom (i relativno brzom sustavu prolazi kroz razlièite kemijske transformacije. Predstavljaju naèinjene (ove promjene prvenstveno hodanje razlièitih mikroorganizama. Ne bez znaèaja je iznimno - naravno - visina temperature. Borba dolazi ovdje i djelovanje oba enzima, kada je jedini zrak.

Usput, zrak je jedan od va¾nih razloga za postupno opadanje hrane. Za¹to se to dogaða? Razlog za takvu cirkulaciju je èinjenica da oksidacijski procesi - u domaæoj vi¹estranoj - vode od slobodnog do posljednjeg, da hrana de facto gubi svoja nutritivna svojstva. Izgubi jo¹ vi¹e na jednom ukusu i - ¹to je va¾no - kvaliteti. Meðutim, postoji posljednji naèin da se to ispravi. To je takozvano vakuumsko pakiranje hrane. Uèinak takvog pakiranja mo¾e iznenaditi mnoge ljude. Za¹to? Vakuumsko pakiranje znaèajno - i uistinu zamjetno - pro¹iruje trajnost pohranjenih u istoj vrsti prehrambenih proizvoda i mnogim jelima.

Osim toga, morate imati plus i da vakuumsko pakiranje mo¾e biti dug put. Razgovarajmo ukratko o njima. Mo¾emo - za dobro pojednostavljenje - razlikovati tri naèina.

Jinx Repellent Magic Formula

Va¾na meðu njima je pakiranje s izravnom uporabom tzv vakuumske vreæice. Zatvaraju se posebnim aparatom za zavarivanje ili strojem za vakuumsko pakiranje.

Novi sustav se pakira pomoæu posebnih vakuumskih spremnika. Ovdje bi takoðer bila korisna vakuumska brtvila za hranu, jer upravo kroz nju treba zatvoriti spremnike. Meðutim, u trenutaènom projektu koji se zove, mo¾emo vi¹e koristiti ruèna pumpa.

Drugi naèin je pakiranje hrane uz podr¹ku drugih, specijaliziranih i hermetièkih pakiranja s potrebnim svojstvima.

Vraæajuæi se u unutra¹njost sluèaja, moramo jasno shvatiti da vakuumsko pakiranje raznih namirnica mo¾e donijeti velike dobitke u prirodi vidljivog, i zapravo vrlo va¾nog, produ¾enja trajnosti hrane.

Statistike pokazuju da se - na primjer - kruh mo¾e do¾ivjeti (u odreðenom prosjeku do 7-8 dana ako se pakira u vakuumu. Bez takvog paketa trajat æe dva do èetiri dana. Dakle, razlika je jasna. Èaj iz organizacije mo¾e iæi - bez gubitka savr¹enih svojstava - èak i do 12 mjeseci, ako je pakiran u vakuumu. Bez sada¹njeg trenutka, njezina se moæ raèuna za dva ili tri mjeseca. Vakuum peèat za hranu, kao i pojedinaèna pakiranja s takvim odredi¹tem, mogu biti dobra investicija.