Grundfosova konstrukcija crpke do 15 14b

Crpka je model radnog stroja u kojem se energija pogonskog motora pomièe za prijenos tekuæine iz ni¾eg razdoblja u znaèajniju. Prethodnik vortex pumpi koje se ¾ele primijeniti u tehnologiji je klipna pumpa - vrsta pozitivne istisne crpke koja koristi klip koji se pomièe u cilindru. Tipièna crpka je izgraðena prvenstveno iz komore, klipa i klipa.

I premda ima nisku uèinkovitost i skuplja s visokim operativnim tro¹kovima, ima koristi od prekrasnih moguænosti dizanja tekuæina s mnogo viskoziteta, kao i hlapljivih tekuæina i suspendiranih krutih tvari. Nedostaci takvih crpki mogu ukljuèivati i uèinkovitiju potro¹nju energije, koja proizlazi iz maksimalnih moguænosti promjene optereæenja, te konstantnog rada (radi 24 sata dnevno, a nedostatak izlijevanja (grije se.

Takve pumpe dobro funkcioniraju izmeðu drugih u planovima drena¾e u dobroj toèki, koji se sada èesto koriste kao oblik smanjenja razine podzemnih voda. Filtriranje tla sada je planirano u vrijeme izrade procjene tro¹kova ulaganja. To je dobar sustav za privremeno su¹enje graðevinskih iskopa.

Potra¾nja za novim rje¹enjima u velièini drena¾nog podruèja je jo¹ uvijek potrebna i potrebna je upotreba pumpi najbolje kvalitete, koje uèinkovito ¹tite i osiguravaju od ne¾eljene vode. Va¾no je unaprijed znati koja æe nam crpka trebati biti u potpuno promi¹ljenoj odluci, ili za crpku koju pokreæe elektromotor ili pogonjena motorom s unutarnjim izgaranjem.