Fiskalni pisae

U svim trgovinama, ukljuèujuæi internet, ali iu frizerskim, kozmetièkim, medicinskim i drugim salonima, pojavile su se blagajne. I premda se mu¹karci ne sjeæaju uvijek uzeti sa sobom raèune koje je organizirao davatelj usluga ili blagajnik u tvornici, oni bi sada trebali voditi raèuna o preuzimanju tiskanog raèuna.

Svaki posnet & nbsp; fiskalni pisaè ima funkciju ispisa raèuna za kupca i moguænost ispisa raèuna za korisnika blagajne. Istodobno, nositelj blagajne odreðuje da li æe se potvrde koje su ukljuèene u izjave poreznim tijelima davati na posebnom popisu u papirnoj grupi ili da se pobjednici stavljaju samo na digitalni medij.

U uspjehu klijenta, u njegovom dijelu le¾i uzimanje potvrde iz blagajne. Neki se kupci ¾ale da im nije potreban raèun, da je to jo¹ jedan papir, koji æe u jednom trenutku izbaciti, ali ako klijentu ne date raèun, mo¾ete platiti kartu. Porezni uredi sve èe¹æe vode svoje ljude u trgovine, na ¹tandove u trgovaèkim centrima ili servisiraju teme, kako bi vidjeli je li kupac primio raèun. Obrazac je moguæ kada je kupac ispisao raèun i kupac ga nije uzeo. Takve potvrde treba uni¹titi. Ako æe raèun biti vidljiv u ekstremnom mjestu, a kupac veæ mo¾e napustiti trgovinu, onda je ispis iz blagajne previ¹e prepu¹ten blagajniku, koji je ka¾njen s poreznom markicom jer kupcu nije izdao raèun.

Takoðer, Ministarstvo financija odluèilo je podr¾ati popularizaciju primanja raèuna od blagajnika. Krajem 2015. godine otvorena je i Recept Lottery, u koju svaki kupac fiskalnog raèuna mo¾e kupiti. Nositelj prijema, koji dokumentira kupnju materijala ili usluge za iznos koji prema¹uje 10 zlota, mo¾e vidjeti svoj raèun na web-stranici lutrije, ukljuèujuæi broj blagajne, broj ispisa, navodeæi kolièinu i datum kupnje. Ideja igara je nagraditi sretne primitke vrijednim materijalnim nagradama, nacrtanim jednom u svibnju. Jednom tromjeseèju, kategorija premija primitaka primitaka se dodatno pobolj¹ava. Nositelji takvih posebnih priznanica, koje su do sada izdali frizeri i kozmetièari, a toèno medicinske i stomatolo¹ke ordinacije, mogu izvuæi dodatne vrijedne posebne nagrade.