Fiskalna kasa korak po korak

Potvrda iz novitus lupo blagajne posebno je va¾an dokument za menad¾ere i za klijenta. Glavni su du¾ni izdati takve dokaze o prodaji, a novi bi trebali cijelo vrijeme oduzimati raèun.

Na¾alost, veæina nas ne obraæa mnogo vi¹e raèuna na raèune, ¹to mo¾e rezultirati tragiènim posljedicama. Koliko dugo trebamo èuvati takve ispise iz blagajne iu kojim oblicima mogu biti korisni?

U uspjehu poduzetnika, stvar je malo jednostavna. Oni bi trebali èuvati kopije svojih raèuna 5 godina - u sluèaju revizije naslova riznice. Za¹to, meðutim, takav dokument za klijenta?Ovaj mali komad papira u mnogim je sluèajevima od neuobièajenog znaèaja. Ako znamo valjanost blagajnièkog raèuna i znamo kako pravilno pohraniti takav dokument, mo¾emo mnogo dobiti. To radi prvenstveno za trenutne sluèajeve u kojima ¾elimo reklamirati kupljeni proizvod ili ga vratiti natrag da uzmete svoj novac. U tom sluèaju, prodavatelj æe od nas zatra¾iti da poka¾emo raèun - potvrdu ogla¹ene transakcije. U koje vrijeme moramo voditi raèuna o tome kada nas raèun prima na pritu¾be? Ako kupujemo prehrambene proizvode, problemi vezani uz njih mogu se prijaviti do 3 dana. Dulje vrijeme trebamo èuvati ove raèune, koji su dokument o kupnji odjeæe, obuæe, namje¹taja ili RTV opreme. Ovdje nam zakon dopu¹ta da do 24 mjeseca pronaðemo bolest i prijavimo ¾albu. Toèno u trenutku kada neæemo moæi primiti raèun, na¹a pritu¾ba neæe biti prihvaæena. ©to je veæi broj reklamiranih proizvoda, to je veæi gubitak povezan s nedostatkom dokumenta koji potvrðuje takvu prodaju.

Sjetimo se raèuna o tome kako nam prodavatelj mora dati kupnju. Takoðer, zapamtite da takve dokumente treba prikriti na odgovarajuæi naèin. Mo¾emo pripremiti omotnice u koje æemo pohranjivati raèune u kronolo¹koj organizaciji, u tu svrhu mo¾emo staviti posebnu kutiju. Va¾no je da dokument koji potvrðuje ugovor koji smo pripremili bude za¹tiæen sve dok je to osnova za podno¹enje pritu¾be.