Filtar vreaeice za usisavanje pra ine

U svim podruèjima, gdje moramo raditi sa zagaðenjem odreðenog radnog mjesta, i gdje god ima pra¹ine u hladnom obliku, koristite odgovarajuæe sustave za skupljanje pra¹ine. Prije svega, takve vrste otpra¹ivanja treba dati odluèujuæim tempom u dijelovima za zavarivanje, drvnoj industriji, metalnoj industriji, energetici, keramici, farmaceutskoj industriji i prehrambenoj industriji.

Zahvaljujuæi uèinkovitim metodama uklanjanja pra¹ine, moguæe je vrlo uèinkovito smanjiti koncentraciju finih èestica na odreðenim radnim mjestima. Meðutim, kako bi se radikalno stvorili sustavi za ekstrakciju pra¹ine, u njima se koriste predviðeni elementi. Ovdje govorim prije svega o lokalnim vezama. Oni obièno stoje u situaciji sisaljki, samonosivih ruku ili nadstre¹nica. Svi ovi aspekti vrlo su blizu sredi¹tu zagaðenja.

Sustav za odsisavanje pra¹ine trebao bi se prvenstveno proizvoditi u stolarskim kuæama, tvornicama namje¹taja, pogonima za preradu drva, u poduzeæima koja se bave svim vrstama obrade metala, u sektoru papira ili mljevenja.Sustav industrijskog uklanjanja pra¹ine u prvom redu dopire do obrade svih pra¹ina, koje se u zraku dodatno selektiraju u plinovima. Industrijski sustavi za uklanjanje pra¹ine u vrsti ili grani industrije osnovni su zahtjev sigurnosti i higijene na radu. Oni su takoðer zahtjev mnogih normi u europskom pravu. Zahvaljujuæi sustavima za ekstrakciju pra¹ine o kojima se raspravljalo, mo¾ete se suprotstaviti mnogim bolestima gostiju zbog pona¹anja va¹eg poslovanja.Na trgu postoje mnoge tvrtke koje veæ nude instalaciju i proizvodnju mnogih vrsta instalacija za uklanjanje pra¹ine. Treba voditi raèuna o tome da se pravilno odabere odgovarajuæa metoda uklanjanja pra¹ine koja æe uèinkovito utjecati na su¹enje zraka iz mnogih zagaðivaèa u pozadini rada i pobolj¹ati zdravlje zaposlenika.Sustav za ekstrakciju pra¹ine ima posebnu primjenu tijekom proizvodnog procesa. Treba imati na umu da odreðene vrste kontaminanata mogu doæi do pravog zdravlja u vrlo toksiènoj otopini. Takoðer donosi i lanèanu reakciju, jer toksièni uèinak na zaposlenika smanjuje njegovu uèinkovitost. Stoga æe odgovarajuæi sustav za prikupljanje pra¹ine biti jedan od èimbenika koji poveæavaju uèinkovitost postrojenja.