Dodi tjedan dana kasnije

Mnoge ¾ene su iznenaðene da postoji dobra dob za trudnoæu. Postoje ¾ene koje se ¾ele prijaviti za dijete u dobi od 18 godina, ali mo¾da i ranije. Veæina se, meðutim, prvo ¾eli usredotoèiti na financijsku stabilnost, pogodnog partnera, udoban ¾ivot, rijeè za materijalne sadr¾aje koji æe omoguæiti djetetu da bude korisno i ugodno. Postoji, dakle, neupitno dobro mi¹ljenje, ali ono ima trajni nedostatak. Naime, dob. Meðutim, mo¾emo se osjeæati mentalno nespremni za odgoj djeteta, tako da na¾alost na¹e tijelo toèno zna kako je ovo doba, au tom je smislu i gore.

S biolo¹kog stajali¹ta, najprikladnije razdoblje za dijete koje rodi dijete je izmeðu 18 i 25 godina. Prije toga, tijelo osobe jo¹ uvijek nije dovoljno razvijeno, ¹to mo¾e dovesti do pobaèaja i roðenja mrtvog djeteta. Kasnije, nakon 35. godine, poveæava se vjerojatnost bolesti povezanih s o¹teæenjem genetskog koda, kao ¹to je Downov sindrom.

Ako tra¾ite pravu dob za trudnoæu, to je za biologiju. U praksi to èini tako da dvadesetogodi¹nje djevojèice zavr¹e studij (ili su u njihovom dijelu, poènu raditi, mo¾da nemaju partnera, ali ako ga nose, nisu sigurne ¾ele li ukloniti ostatak ¾ivota. Osim toga, oni ne ¾ele ogranièiti svoje dobre, prve godine kroz cijelu obvezu, ¹to je sposobnost djeteta. Mlade ¾ene ne bi trebale biti okrivljene za to i njihove nedostatke majèinskog instinkta treba ukloniti. Oni su, dakle, prirodne reakcije koje su uzrokovane promjenama u svijetu oko nas. Stoga, iako je po¹tivanje biolo¹kog vremena najva¾nije, ne smije se zaboraviti da to nije samo odrednica da li æemo se odluèiti na trudnoæu ili ne. Prije svega, oba buduæa roditelja trebaju odra¾avati istu ¾elju za potomkom. Potrebna je barem osnovna stabilizacija imovine i ideja da knjigu neæemo izgubiti u uspjehu trudnoæe. Osoba se ne mo¾e kvalificirati kao prepreka na kraju jaèanja odnosa s prijateljem. Takve metode samo æe pogor¹ati situaciju izmeðu ¾ene i mu¹karca.

Po¹tovani gospodine, princip je da nam poljski organizam daje skraæeni red da pre¾ivimo trudnoæu. Stvarnost je vi¹e nego prikladna dob za ulazak, biram istu ranije, teoretski bolje. To ne pobolj¹ava èinjenicu da dijete treba biti proizvod ljubavi izmeðu dvoje ljudi, a ne osjeæaj du¾nosti.