Direktiva komisije eu br 97 30 mi

ATEX direktiva u vlastitom pravnom sustavu uvedena je 28. srpnja 2003. godine. To se odnosi na proizvode koji se daju stvarima u prostorima koji su u opasnosti od eksplozije. Proizvodi moraju zadovoljavati stroge zahtjeve koji nisu vezani uz sigurnost, ali i zdravstvenu za¹titu. ATEX direktiva sadr¾i postupke ocjenjivanja sukladnosti.

http://hr.healthymode.eu/proengine-ultra-poboljsati-snagu-motora-i-vijek-trajanja/ProEngine Ultra. Poboljšati snagu motora i vijek trajanja

Naèelo odredbi dotiènog normativnog akta, stupanj sigurnosti i povezani postupci ocjenjivanja uvelike ovise o stupnju ugro¾enosti okoli¹a u kojem æe ureðaj raditi.ATEX direktiva propisuje stroge zahtjeve koje odreðeni proizvod mora izvr¹iti kako bi se mogao postaviti u potencijalno eksplozivnu atmosferu. I koja je to zona? Ovdje se prije svega radi o rudnicima kamenog uglja, gdje postoji iznimno visok rizik od eksplozije metana ili ugljene pra¹ine.

ATEX direktiva ima detaljnu podjelu ureðaja na liniji. Postoje dvije. U ranoj klasi postoje ureðaji koji se u rudniku pretvaraju u podzemlje i na povr¹ine koje mogu biti pod rizikom od eksplozije metana. Druga skupina povezana je s ureðajima koji se kombiniraju na neobiènim mjestima i koji mogu biti ugro¾eni eksplozivnom atmosferom.

Ovom se Direktivom utvrðuju bitni opæi zahtjevi za svaki ureðaj za stjecanje prihoda u podruèjima eksplozije eksplozivne / ugljene pra¹ine. I vi¹e zajednièkih zahtjeva s moguæno¹æu pronala¾enja u usklaðenim standardima.

Treba napomenuti da bi ureðaji usvojeni za funkcije u potencijalno eksplozivnim atmosferama trebali biti oznaèeni CE oznakom. Identifikacijski broj prijavljenog tijela treba vratiti iza oznake, koja treba biti specificirana, vidljiva, neuni¹tiva i laka.

Prijavljeno tijelo ispituje cijeli sustav kontrola ili samih ureðaja kako bi osiguralo suradnju s va¾nim propisima i zahtjevima Direktive. Takoðer treba imati na umu da æe se od 20. travnja 2016. aktualna direktiva zamijeniti novim pravilom ATEX 2014/34 / EU.