Depresija bez razloga

U ovoj fazi depresije mo¾e se dopustiti samoubojstvo. Èovjek u svim mladima nije èak ni u stanu da prizna sam sebi, da se iz bilo kojeg razloga prepusti vlastitom postojanju. Obièno je najèe¹æi uzrok samoubilaèkih misli u glavama mu¹karca nelijeèena depresija, a misli o samoubojstvu su ekstremni stadij depresije. Sreæom, ne dogaðaju se iznenada. S vremenom se pojaèavaju, poèev¹i od lo¹eg raspolo¾enja, problema sa spavanjem, niskog samopo¹tovanja i opæenito shvaæene rezignacije i nepogodnosti. Kao ¹to mo¾ete vidjeti, svi poku¹aji samoubojstva se mogu izbjeæi, ali samo i samo kada se otkrije i lijeèi rastuæa depresija, a bolesnik je okru¾en odgovarajuæom njegom. Nije dodatno uvjeriti pacijenta da prestane razmi¹ljati o tome da radi sam sa sobom. Uvjeriv¹i se da je postojanje lijepo, a ovaj pristup lo¹, nemaju pojma, jer osoba koja pati od depresije mo¾e svoju individualnu buduænost procijeniti samo s negativne, depresivne strane. Kao ¹to mo¾ete vidjeti, sve depresivne misli koje se javljaju u osobi trebaju se lijeèiti farmakolo¹ki, dok u ekstremnim sluèajevima, ili u vrijeme poku¹aja da se smetaju, mo¾e biti potrebna hospitalizacija pod nadzorom kvalificiranog osoblja.

Neki ljudi koji pate od depresije sa samoubilaèkim sposobnostima su na uvjerljiv naèin reæi svom lijeèniku da se njihovo zdravlje vratilo principu. U nekim sluèajevima, otkrivanje la¾i je dodatno, pogotovo kada se pacijent pridru¾io u vrlo intenzivnom ritmu, meðutim, vrlo je èesto da su prijevare nepriznate, i stoga su ljuti, li¹eni odgovarajuæih lijekova i brige, odluèni da doðu do na¹eg postojanja. U odabranim sluèajevima, za relativno rijetko vjenèanje, mo¾ete vidjeti formiranje odreðenih dijelova koji pate od fokusa ljudi sa samoubilaèkim idejama, zajednièke potpore u uspjehu ¾elje da se ogranièi vlastiti ¾ivot, te zapoène svojevrsne sastanke tijekom kojih pacijenti obvezuju tr¾i¹te samoubojstvo. Ljudi se ne kreæu dovoljno brzo. Takoðer nisu svjesni èinjenice da mogu ¾ivjeti slabo. Kad se pojave prve suicidalne sklonosti, vrijeme prebrojavanja za posjet lijeèniku je predugo. Meðutim, tijekom dana, tijekom cijelog dana u tjednu, ljudi koji su pretjerano depresivni mogu nazvati besplatnu Blue Line, koja nudi pomoæ i olak¹ati osobnu patnju, dok je na kraju moguæe èekati posjet lijeèniku.Danas u Poljskoj svake godine nekoliko tisuæa ljudi poèini samoubojstvo. Na¾alost, ili samo jedan od njih, javite se lijeèniku!