Bo iaeno drvce pod vodstvom 60cm

Glavni bo¾iæni ukras je bo¾iæno drvce, ono ne daje iste sumnje. Svatko, bilo prije Bo¾iæa, ili na Badnjak, ukra¹avamo bo¾iæno drvce ¹arenim ukrasima, svjetlima i lancima, a na njemu rijetko vje¹amo kolaèe i originalne slatki¹e, koje mladi sretno jedu. Ali jeste li se ikad zapitali ¹to je bo¾iæno drvce i za¹to postoji bo¾iæna tradicija?

Black Mask

Postoji mnogo teorija o tome odakle dolazi tradicija bo¾iænog drvca. Vodim, izmeðu ostalog, da je ukra¹avanje stabla dogaðaj nakon proslave dana mrtvih u Rimu, a drugi je simbolizam Edenskog stabla u Edenu. S druge strane, Martin Luther je bio veliki zagovornik ukra¹avanja èetinjaèa u predprazniènoj sezoni, samo ¹to se pridru¾io znanosti da bi ukra¹avanje stabla svijetlim ukrasima i jabukama simboliziralo ponovno susretanje s Bogom. Ta se metoda veæ pro¹irila na cijeli svijet. Mo¾e se reæi da ne samo u Poljskoj, veæ iu europskim zemljama, au Americi je bo¾iæno drvce savr¹eno ureðeno zahvaljujuæi njemaèkoj inicijativi.

U dana¹nje je vrijeme od tradicionalnog ukra¹avanja bo¾iænog drvca oti¹ao u dijelove dokumenta i jabuke, oblaèeæi bo¾iæna drvca ¹arenim kuglicama, lancima i svjetlima. U svakom sluèaju, samo na povr¹ini posljednjih 30 godina mo¾e se vidjeti veliki preokret u popularnosti bo¾iænog drvca. Da, u pro¹losti je bila vrlo èesta pojava za ukra¹avanje stabla pletenim dekoracijama, lanac je èesto bio ruèno izraðen od zanimljivog papira, dok je rasvjeta bila izraðena od svijeæa prièvr¹æenih posebnim spajalicama (¹to je vrlo te¹ko pogoditi, na¾alost nije bilo po¾ara. Tada su pleteni ukrasi postojali prije svega zamijenjeni kuglicama koje opona¹aju izgled ¾ivotinja ili igraèaka, a kao dodatak tu su bile i tzv. Anðeoske kose, tj. Viseæe srebrne ili zlatne tanke ¾ice i komadiæi vate, koji su ukljuèivali i snijeg. Sada, kao ¹to znate, raznolikost uzoraka i boja bo¾iænih ukrasa je sna¾na za opisivanje, ali na prvom mjestu dominiraju nijanse zlata, crvene i zelene boje koje su povezane s praznicima.

Godinama je povijest bo¾iænog drvca, dakle jedna vrsta, bila promjena u klasi trendova zanimljivih za njegov ukras. Meðutim, to se nije promijenilo s obzirom da je Lutherova odjeæa bila va¾na u sadr¾aju bo¾iænog drvca, ova metoda se brzo ukorijenila u bo¾iænoj kulturi i zapamtimo da to neæe biti uskoro.