Blagajnik jednostavan za kori tenje

Poljska kuhinja nalazi se u skupini mesnih jela. Upravo iz operacije u kojoj proizvodimo govedinu, svinjetinu i perad ovisi o tome hoæe li na¹a veèera biti rezultat ili neuspjeh.

pranjeMeso treba oprati prije poèetka. Nije toèno ono ¹to æemo uèiniti ako ga stavimo u hladnjak, jer tijekom pranja nosimo opasne bakterije na povr¹inu koje mogu ubrzati proces njegove razgradnje. Nakon pranja mesa, trebamo temeljito oprati ruke. Takoðer vrijedi voditi raèuna o higijeni u sluèaju svih predmeta (no¾eva, dasaka za rezanje s kojima je sirovo meso bilo u kontaktu.

Rezanje i izradaMeso bi uvijek trebalo rezati preko vlakana. Zahvaljujuæi pripremi, bit æe pun i lagan. Meðutim, za rezanje mesa trebamo koristiti o¹tar no¾. Dobar naèin je svaki put izo¹triti i isprati. Zahvaljujuæi ovome, kotleti koji nas presijecaju neæe biti ru¾ni. To je toliko va¾no, jer sok prolazi kroz neravne rubove, tako da meso gubi soènost i stil.

Najbolji okus je meso prethodno marinirano. Marinada se mo¾e napraviti od èe¹njaka, maslinovog ulja, ru¾marina ili novih biljaka i zaèina. Da bi marinada upila, isplati se unaprijed. Tada je nezamjenjivo pronaæi sjeckalicu tijela. Zahvaljujuæi tome, meso se bolje apsorbira, a marinada koju smo stvorili takoðer æe biti savr¹enija.

Termièka obradaMarinirano meso mo¾e se pr¾iti, pr¾iti ili pirjati. Pr¾iti i piti, vrijedi imati ¹to manje vatre pi¹emo, to bolje. Ispada da je meso u skupinama s proteinima i masnoæama, zbog èega je zbog bliske i visoke temperature tanka i ðumbir. Pr¾enje na jednostavnoj temperaturi uèinit æe da se otopi u ustima. Prilikom peèenja, svakako je vrijedno osigurati da se meso svaki put napuni masnoæom. Zahvaljujuæi tome, on æe uzeti svoje bogatstvo i stil.