Blagajna ili fiskalni pisae

Mo¾e se otkriti trenutak da æe netko dobiti visoku novèanu kaznu jer nije znao da mora voditi evidenciju u blagajni.Sada, potreba za instaliranjem fiskalnog ureðaja novitus deon e & nbsp; utjeèe na one porezne obveznike èiji promet æe prema¹iti 20.000 zlota. To nije ni¹ta manje nego prethodnih godina, a Ministarstvo financija dovest æe do posljednjeg ogranièenja time ¹to æe stvoriti novi popis poslova u kojima æe trgovci prije prve prodaje uvesti registar. Trenutaèno svaka odvjetnièka tvrtka & nbsp; mora imati obveznu blagajnu. U & nbsp; sluèaju neuspjele & nbsp; blagajne, ako nemamo rezervnu fiskalnu blagajnu - trebali bismo u potpunosti odustati od prodaje.

Ako porezni obveznik nema blagajnu i koja je za to odgovorna, bit æe ka¾njen novèanom kaznom do 240 dnevnih tarifa za nepostojanje "knjige". ©to je jo¹ gore, mo¾e vam se uskratiti pravo na odbitak ili povrat PDV-a u iznosu od 90% od neto kupoprodajne cijene i uskraæivanje prava na odbitak 30% ulaznog poreza u trenutku kada nemate gotovinu.240 Dnevnom poreznom obvezniku takoðer se isplaæuje nepouzdano èuvanje knjige. Ne samo to, ako porezni obveznik ne prika¾e ovu prodaju u nizu ugovora o PDV-u, takoðer æe biti ka¾njen novèanom kaznom do 720 dnevnih stopa, kaznom zatvora do dvije godine ili oboje.Ako se djelatnost poreznog obveznika odnosi na veæinu prijevoznih usluga, distribuciju tekuæeg plina, prodaju stranica vozilima, ujedinjena je s nabavom televizijske ili radio opreme, a sve to, dijelovima kamere - porezni obveznik ¾eli biti fiskalna blagajna. Jedna stvar je kada se radi o isporuci proizvoda od plemenitih metala, prilikom isporuke kompjuterskih podataka ili podataka koji se koriste, a postoji i aukcija. Obveza bez razloga za godi¹nji prihod odnosi se i na prodaju duhanskih proizvoda, alkoholnih piæa, bez razloga na simbol PKWIU uz dobre iznimke. Iste godine bit æe povuèeno rje¹enje da se radi o blagajni za poduzetnike koji nude usluge za nepoduzetnike i poljoprivrednike pau¹alne stope. Pod uvjetom da je sva korist poreznog obveznika dokumentirana raèunom kojim se identificira primatelj. Uspje¹na je prodaja ulaznica i rezervacija mjesta za prijevoz putnika, kada je sliènu aktivnost obavljala po¹ta, banka ili slièna institucija. Ti obveznici koji ove operacije obavljaju u 2015. godini moraju koristiti fiskalne blagajne nakon prekoraèenja subjektivne granice izuzeæa.